Algemene voorwaarden

Toepassing

Deze website (https://brazaevents.be/) , inclusief subdomeinen en de diensten die worden aangeboden, zijn in beheer van BRAZA Events met maatschappelijke zetel: Kerkenbos 6,  1540 Herne, BE. Ingeschreven met ondernemingsnummer 0769.667.779, [email protected]

Gebruiker: ieder persoon die onze website bezoekt, ongeacht de intentie van het bezoek.

Bezoeker: ieder persoon die een festivalticket wil reserveren via onze website en/ of die reeds een festivalticket op zijn naam heeft staan. 

Vanaf het moment dat men als gebruiker de website betreedt, verklaart men zich akkoord met onze algemene voorwaarden. Hiermee verklaart men eveneens als gebruiker gerechtigd te zijn om zich te verbinden aan deze algemene voorwaarden, of deze verbintenis aan te gaan onder toezicht en mits toestemming van een gerechtigd persoon.

Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, zijn uitsluitend onderhavige algemene voorwaarden van toepassing. Indien er een andersluidende overeenkomst wordt opgesteld, blijven huidige algemene voorwaarden van suppletieve toepassing. Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst en hebben voorrang op alle andere voorwaarden van de andere contractanten.

Wij proberen om ten allen tijde een website aan te bieden met een goede werking en hoge veiligheid. Toch kunnen wij nooit absolute garanties geven hiervoor. Iedere gebruiker van onze website , inclusief diensten, moet er van bewust zijn dat het gebruik van onze website steeds op eigen risico is. Hoe sterk wij dit ook proberen vermijden, er bestaat steeds de mogelijkheid dat de gebruiker door onvoorziene omstandigheden ten gevolge van “errors”, virussen of gelijkaardige schadelijke componenten die onze website en/of servers teisteren, schade lijdt. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik van onze website, inclusief haar diensten. Ook schade ten gevolge van downloads via onze website of ten gevolge van raadplegingen van externe websites waar onze website naar verwees of u naar heeft doorgestuurd, valt volledig en uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker zelf. 

Tot slot kunnen wij geen garanties geven dat alle info op onze website volledig is, niet voldoende accuraat is en/of nuttig is. Ook hier zijn wij niet aansprakelijk voor (directe en indirecte) schade ten gevolge van handelingen die de gebruiker neemt op basis van de informatie op onze website. Zo verschijnen er op de website ook informatie en bestanden die afkomstig zijn van derde partijen. Deze derde partijen, en niet BRAZA Events, zijn zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van deze inhoud. Wij zijn niet verplicht deze inhoud voorafgaand te controleren, zelfs indien we de inhoud zelf op de website plaatsen.

VERKOOPSVOORWAARDEN

BRAZA Events biedt alle tickets voor zijn evenementen aan via zijn officiële website. 

INKOMTICKET; dit is het enige document dat jou toegang geeft tot het festivalterrein voor de respectievelijke duur van keuze (bij meerdaagse evenementen staat duidelijk vermeld voor welke dag(en) het ticket geldig is. Aan de ingang van ieder evenement wordt de bezoeker gecontroleerd op een geldig fysiek of online inkomticket. Enkel met dit document krijg je toegang tot het festivalterrein.

Het inkomticket geeft de bezoeker toegang tot de gehele programmatie die gepland staat voor de aangegeven dag van het evenement. De prijzen van onze inkomtickets (inclusief BTW en taksen, exclusief eventuele servicekosten of transactiekosten) worden steeds duidelijk vermeld op onze website en zijn steeds uitgedrukt in euro’s.

Wij behouden ons het recht voor om steeds de voorwaarden en prijzen van onze inkomtickets te wijzigen, zonder enige vorm van formaliteit of voorafgaande kennisgeving. Dergelijke wijzigingen werken slechts voor de toekomst. Heb je al een inkomticket gekocht dan verandert er niets voor jou.

De enige manier om aan een geldig inkomticket te komen is via onze officiële verkooplink, te vinden via onze officiële website (https://brazaevents.be/ ). Een inkomticket voor vrienden, collega’s, familie et cetera (zogenaamde derden) bestellen, vormt geen probleem. Inkomtickets doorgeven kan, echter mag hiervoor niet meer dan de originele aankoopprijs voor gevraagd worden. Het doorverkopen aan meerprijs is strafbaar. Iedere andere vorm van inkomdocument bekomen via een andere manier, is niet geldig. Het namaken van inkomtickets is altijd strafbaar. 

Aan de toegang van onze evenementen zal steeds gevraagd worden om een geldig identiteitskaart voor te leggen voor toegangcontrole, de geboortedatum van de gebruiker voor controle op het schenken van alcohol aan minderjarigen. 

Herroepingsrecht?

Bij het kopen van een inkomticket heb je niet het recht om van de aankoop af te zien. Het herroepingsrecht is niet van toepassing omdat het over een dienst gaat voor vrijetijdsbesteding, c.q. de reservering van de tickets, die bovendien onmiddellijk wordt uitgevoerd.

Door akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden verklaar je als koper uitdrukkelijk dat je geen recht meer hebt op het herroepingsrecht van zodra BRAZA Events de overeenkomst heeft uitgevoerd. Jouw reservatie wordt onmiddellijk en automatisch uitgevoerd na betaling.

OP EN ROND HET FESTIVALTERREIN

Volgende zaken zijn op al onze evenementen over heel het terrein van het evenement verboden tenzij uitzonderlijk toegestaan door de organisatie: glas, blikjes, camelbags, scherpe voorwerpen, drugs of verdovende middelen, dieren en elk ander voorwerp dat door de organisatie als gevaarlijk kan worden beschouwd. Alvorens het terrein te betreden kan er rechtmatig worden afgetast en gevraagd worden zakken of tassen te openen. Bij weigering wordt de toegang verboden, evenals bij het bezit van drugs of verdovende middelen.

De artiesten en de organisatoren, hun agenten en bedienden, kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, verlies of diefstal, noch voor om het even welk mogelijk ongeval.

BRAZA Events is een organisatie die sterk inzet op inclusiviteit, iedereen is welkom zolang ze geen regels overschrijden. Grensoverschrijdend gedrag wordt niet getolereerd en kan leiden tot het verplicht verlaten van het evenement. 

Door de aankoop van een inkomticket bevestig je uitdrukkelijk dat je als bezoeker aan ons reglement bent gebonden. Iedere inbreuk hierop zal gesanctioneerd worden. BRAZA Events behoudt het recht om eenieder te allen tijde de toegang tot het terrein te ontzeggen indien hiertoe voldoende grond bestaat. Indien je een inbreuk op het regelement begaat, ben je als enige hier verantwoordelijk voor. Je bent eveneens gehouden om BRAZA Events te vrijwaren van alle mogelijke gevolgen van jouw inbreuk, inclusief eisen van derde partijen. Daarenboven behouden wij het recht om zelf de gepaste (gerechtelijke) stappen te ondernemen.

Tot slot staat het kopen van een inkomticket ook gelijk aan het toestemming geven aan BRAZA Events om beeldmateriaal van de bezoeker in kwestie te maken en voor diverse doeleinden te gebruiken. Uiteraard steeds met alle respect voor elk individu. Indien de bezoeker hier geen toestemming voor wilt geven, dient hij dit ten minste 4 dagen voor het evenement aan de organisatie van BRAZA Events te laten weten via volgend e-mailadres: [email protected] .

 

AANSPRAKELIJKHEID – AFGELASTING – OVERMACHT – PROGRAMMAWIJZIGINGEN

Onze totale aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot vergoeding van de directe schade en kan nooit hoger zijn dan de waarde van de geleverde dienst, zijnde het inkomticket. De aansprakelijkheid voor iedere vorm van indirecte schade is uitdrukkelijk uitgesloten.

Aansprakelijkheid in geval van overmacht is volledig uitgesloten. Onder overmacht wordt verstaan iedere omstandigheid buiten de wil van de BRAZAorganisatie om, die haar zelfs tijdelijk verhindert haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk uit te voeren.

Iedere derde partij (inclusief bezoekers) die door een aan hem toerekenbare fout de aansprakelijkheid van de organisatie, inclusief de BRAZA crew en haar medewerkers, in het gedrang brengt, moet de organisatie integraal en op eerste verzoek vrijwaren van iedere eis van derde partijen. Deze vrijwaringsplicht betekent dat je steeds vrijwillig dient tussen te komen in elk geschil en/of gerechtelijke procedure die tegen de oporganisatie wordt ingesteld door een derde en de eventuele financiële gevolgen ervan zelf moet dragen.

Terugbetalingsbeleid 

Bij afgelasting van het evenement zal de ticketprijs, exclusief de service- en administratiekost, worden teruggestort aan de persoon of firma die de bestelling heeft gedaan.

Het is uiteraard mogelijk dat de afgelasting het gevolg is van overmacht (faillissement van één der leveranciers, artiesten, cateraars of medewerkers aan het evenement, weersomstandigheden, natuurrampen, pandemieën, lockdowns, black-outs, stakingen, veiligheidsproblemen, storing stroomvoorzieningen, of gelijkaardige omstandigheden,…; dit is iedere situatie buiten onze wil om die ons, zelfs tijdelijk, verhindert onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk uit te voeren. In zo’n geval zijn wij niet verplicht het evenement te laten doorgaan, uiteraard afhankelijk van de situatie. Er zal geen sprake van terugbetaling of schadevergoeding zijn in geval van overmacht behoudens uitdrukkelijk akkoord van beide partijen.

Wijzigingen in het programma geven geen recht op gedeeltelijke of gehele terugbetaling van het inkomticket. Echter zullen wij altijd een waardige back-up voorzien indien dit zich voordoet. 

BRAZA Events zal steeds zijn uiterste best doen om het best mogelijke voor zijn bezoekers en partners te bereiken. Wij staan ten allen tijde open voor conversatie eerder dan sanctionering. Bij vragen of opmerkingen over één van onze voorwaarden, twijfel niet om ons te contacteren. BRAZA leeft, BRAZA feest!